Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Dette er et tilbud til personer med ulike yrkesmessige forutsetninger som trenger hjelp til utvikling slik at de kan gå over i ordinært arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Tilbudet innebærer tett og bred oppfølging og veiledning.
Tett oppfølging betyr at personalet ikke utelukkende er opptatt av det arbeidsmessige resultatet, men også hvordan personen mestrer de ulike ferdighetene som arbeidet krever.
Bred oppfølging innebærer at det kan være nødvendig å følge opp den enkelte på områder som har indirekte betydning for arbeidssituasjonen.
Dette skjer i tett samarbeid med NAV-kontoret i kommunen.
Vi har pr. i dag 10 godkjente APS-plasser.

Hvem kan delta ?
Personer som er usikker på egen arbeidsevne og som vil trenge tid på å avklare egen situasjon og kartlegge mulighetene fremover.
Innsøking skjer gjennom NAV.
Deltakere vil vanligvis motta arbeidsavklaringspenger(AAP).

Hva kan vi tilby ?
Vi tilbyr individuelle løsninger i samarbeid med den enkelte deltaker, og arbeidspraksisen kan skje på ulike arenaer både internt hos oss eller ute i ekstern praksis.

Varighet inntil 12 måneder.
.