Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som har behov for å jobbe i tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Målet er å prøve ut din arbeidsevne og styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

HVEM KAN DELTA?

Personer som er usikker på egen arbeidsevne, og som vil trenge tid på å avklare egen situasjon og kartlegge mulighetene fremover.
Innsøking skjer gjennom NAV.

HVA KAN VI TILBY?

  • Individuell og tett oppfølging av veileder fra vårt veiledningsteam
  • I samarbeid med veileder utarbeides en individuell kvalifiseringsplan. I planen defineres mål deltaker vil nå, på kort og lang sikt. Planen evalueres og utvikles løpende gjennom AFT-prosessen

AFT-tilbudet har følgende innholdselementer som tilpasses ut i fra deltaker sitt behov;

  • Utprøving og kartlegging av arbeidsevne med fokus på ressurser og muligheter
  • Hva er suksesskriterier for å få og/eller stå i jobb
  • Karriereveiledning gjennom blant annet veiledningssamtaler og arbeid med karriereverktøy
  • Kartlegging og eventuell kompetanseheving i basisferdigheter og karriereferdigheter
  • CV, jobbsøking og intervjutrening
  • Utprøving i relevante jobber, bedriftsbesøk, og nettverksbygging gjennom praksis i ordinære bedrifter